Ondanks het bodembeleid van de Rijksoverheid is de Nederlandse bodemkwaliteit verder aan het verslechteren. De combinatie van intensieve landbouw en suboptimaal bodemgebruik leidt tot bodemverdichting en brengt schade aan de omringende natuur. Ook verzuring, vermesting en verdroging maakt deze bodems kwetsbaar (bron: Volkskrant).

Nu de urgentie van klimaatverandering steeds groter wordt, groeit de rol van vitale bodems. Immers, gezonde bodems slaan koolstof op en helpen daarmee klimaatverandering verder te mitigeren. Bovendien houden gezonde bodems water beter vast, wat van groot belang is bij steeds extremer wordende weersomstandigheden. Actie is daarom vereist om verder te werken aan een klimaatrobuuste, duurzame leefomgeving.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur legde deze zorgen voor aan landbouwminister Carola Schouten middels het rapport ‘De bodem bereikt?!’. In dit rapport pleit de Rli voor meer regie ten aanzien van de verbetering van bodemvitaliteit. Daarbij adviseren zij op de stimulatie van meervoudig bodemgebruik, de opzet van een systeem voor betere kennisdeling en het aanjagen van herstel van bos- en natuurgebieden via subsidies (bron: RD). Wanneer de overheid geen verdere maatregelen treft, waarschuwt de Rli dat Nederland haar internationale doelen met betrekking tot klimaatakkoord niet zal behalen.