Een korte introductie

In het klimaatakkoord van Parijs hebben wereldleiders twee belangrijke uitspraken gedaan. We moeten de mondiale temperatuurstijging ‘well below’ de 2 graden houden en we moeten dit samen doen. In het nationale Klimaatakkoord staat de Nederlandse uitwerking, met als belangrijkste doel de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen ten opzichte van 1990. In 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen zelfs met 95% afgenomen zijn.

Eén van de afspraken in het klimaatakkoord is dat overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners in 30 regio’s de handen ineenslaan om een Regionale Energiestrategie te maken. Regio’s krijgen zelf de regie en mogen zelf bepalen waar, hoeveel en onder welke voorwaarden duurzaam opgewekte elektriciteit in hun regio past. Regio’s maken ook keuzes over de toepassing van duurzame warmtebronnen, zodat woningen stap voor stap van het aardgas af kunnen. Een ander belangrijk onderwerp is energiebesparing in de regio. Want alles wat we niet verbruiken, hoeven we ook niet op te wekken. De regio moet in al haar keuzes nadrukkelijk aandacht hebben voor maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak, ruimtegebruik, de haalbaarheid en betaalbaarheid van mogelijke oplossingen.

Wat verandert er door de huidige COVID-19 situatie?

Ook de Regionale Energiestrategie ondervindt in haar proces gevolgen van COVID-19. Hoewel binnen de regio’s alle partijen gezamenlijk moeten werken aan een gedragen Regionale Energiestrategie, legt het coronavirus in een rap tempo ons openbare leven en onze sociale contacten plat. Toch moeten we blijven werken aan een duurzame toekomst. In overleg hebben de ministeries van BZK en EZK, de VNG, het IPO en de UvW besloten het tijdspad van de RES te verruimen. Uitgangspunt hierbij is dat de doelen zoals opgenomen in het Klimaatakkoord niet vertraagd raken. De aangepaste RES-planning is als volgt:

  • De planning voor het aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES wordt verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020.
  • Op 1 oktober start Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de RES-analyse (kwantitatief én kwalitatief) zoals die eerder beoogd was op 1 juni. De PBL-analyse komt uiterlijk op 1 februari 2021 beschikbaar, samen met het advies van het nationaal programma RES (appreciatie).
  • Het toepassen van de verdeelsystematiek verschuift, indien nodig, naar 1 februari 2021.
  • De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.

(bron: Nationaal Programma RES)

Facet