Met een klimaat neutrale samenleving in 2050 in gedachte is het de bedoeling dat Nederland stapsgewijs van het aardgas afgaat. Dit betekent dat alle gebouwen die gebruik maken van aardgas voor verwarming en warmwatervoorziening overgaan op een alternatieve duurzame warmtebron.

Gemeenten hebben de regie om de route naar een aardgasvrije gemeente uit te stippelen in een transitievisie warmte. Alle gemeenten moeten in 2021 een transitievisie warmte hebben opgesteld. Hiermee bieden gemeenten zo veel mogelijk zekerheid en voorspelbaarheid aan woningeigenaren, investeerders, huurders, andere stakeholders en de gemeente zelf over de warmtetransitie in de gemeente.

De transitievisie warmte is niet het einddoel, maar het begin van een samenwerking tussen verschillende stakeholders, zoals: de netbeheerder, woningcorporaties, energiecoöperaties, gebouweigenaren en bewoners. Met behulp van de transitievisie warmte slaan partijen de handen ineen om de warmtetransitie te laten slagen.

De weg naar concrete uitvoeringsplannen

In ons artikel ‘stappenplan aanpak warmtetransitie’ hebben we de eerste stappen beschreven naar een duurzame warmtevoorziening. Een belangrijke stap is de analysefase, waarin de warmtevraag en het warmteaanbod van de gemeente in beeld gebracht worden. Zijn er collectieve oplossingen mogelijk in jouw gemeente of ben je voornamelijk afhankelijk van individuele oplossingen? Deze uitkomsten bepalen in belangrijke mate de route van transitievisie naar concrete uitvoeringsplannen. Voor de collectieve oplossingen, zoals een warmtenet, kun je starten met uitvoeringsplannen op wijkniveau. Ben je meer afhankelijk van de individuele oplossingen, zoals een individuele elektrische warmtepomp, dan is een doelgroepenaanpak nodig. Lees hier hoe je kunt zorgen dat verschillende doelgroepen van een duurzame intentie ook duurzaam gedrag maken.

De warmtetransitie is een sociale transitie

Het is belangrijk om te beseffen dat de warmtetransitie naast een technische en financiële opgave, bovenal een sociale opgave is. We komen ten slotte achter de voordeur van alle gebouweigenaren. Bovendien vraagt aardgasvrij wonen vaak ook om ander gedrag van de bewoners. Het Expertise Centrum voor Warmte heeft daarom een handreiking gemaakt voor gemeenten om hen te helpen met het informeren en betrekken van bewoners bij het aardgasvrij maken van gebouwen. De handreiking biedt elf bouwstenen om goede communicatie en participatie te organiseren in de uitvoeringsplannen voor de warmtetransitie. Van koppelkansen met andere thema’s of opgaven om participatiemoeheid te voorkomen, tot gedragsverandering op individueel- of op wijkniveau. Laat je inspireren door de handreiking en zorg dat ook jouw gemeente inzet op de sociale transitie.

Vraag voor 1 juni 2021 de EAW-subsidie aan!

De regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW) is voor gemeenten die specialistische kennis en kunde willen inkopen voor de transitievisie warmte. De subsidie kan gebruikt worden voor:

  • Interpretatie van de Startanalyse van de Leidraad Aardgasvrije Wijken;
  • Verrijking van Startanalyse met lokale data en het opstellen van de transitievisie warmte;
  • Vertaling van de transitievisie warmte naar wijkuitvoeringsplannen.

Heeft jouw gemeente de  EAW subsidie nog niet aangevraagd? Doe dit dan nog voor 1 juni 2021!

Hulp nodig?

De handreiking van het expertise centrum warmte biedt elf nuttige handvatten maar het daadwerkelijk in de praktijk brengen ervan kost veel tijd. Facet heeft ruime ervaring met het organiseren en uitvoeren van participatietrajecten en communicatie projecten. We betrekken graag alle stakeholders in jouw gemeente om samen tot een gedragen transitievisie en concrete uitvoeringsplannen te komen. Meer weten? Neem dan contact met ons op.