De gezondheid van de Brabantse bossen staat onder druk. Er zal tot 2050 zo’n 650 miljoen opgebracht moeten worden door verschillende partijen voor de aanplant en verbetering van de bossen. Ook gemeenten, bedrijven, organisaties en burgers worden verwacht een bijdrage te leveren. Wat kun je als gemeente doen?

De Brabantse bossenstrategie in een notendop

Bossen zijn van groot belang voor ons klimaat. Naast dat bossen goed zijn voor onze recreatie, houtproductie en biodiversiteit, zijn ook de opvang van CO2 en het herstel ban bodem- en waterkwaliteit belangrijke aspecten.

Samen met alle Noord-Brabantse gebiedspartners heeft de provincie Noord-Brabant een bossenstrategie ontwikkeld. Het streven is verbetering van de biodiversiteit, gerichte klimaatmitigatie, koolstofopvang (CO2) en een duurzame houtproductie op een hoger- en geïntegreerd niveau.

De Brabantse bossenstrategie stelt vijf thema’s centraal:

  1. Klimaatadaptatie en bos (revitaliseren bos en bodem)
  2. Klimaatmitigatie en bos (13.000 hectare meer bos en hout als duurzame grondstof)
  3. Herstel en ontwikkeling van bosbiodiversiteit (streven naar goed ontwikkelde, soortenrijke bossen met een substantieel aandeel natuurbos)
  4. Luchtkwaliteit en leefomgeving (schone, bosrijke leefomgeving, reductie hittestress)
  5. Bosproducten als duurzame grondstof (circulaire economie) met een focus op kwaliteitshout en een impuls voor ontwikkeling van voedselbossen en agroforestry.

De Brabantse bossenstrategie geeft daarmee invulling aan opgaven uit het provinciale bestuursakkoord om in 2030, 13.000 hectare extra bos in Brabant te laten groeien. De strategie stelt verschillende ambities vast per beheertype (p. 5).

Kansen voor gemeenten

Omdat gemeenten en het waterschap zelf duizenden hectaren aan bos bezitten zijn er veel kansen om de natuurwaarde te vergroten, meer bos aan te leggen en de bossen te revitaliseren.

Gemeenten kunnen daarbij ook een grote rol spelen bij het stimuleren en faciliteren van bedrijfs- en burgerinitiatieven. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een geboorte- of herdenkingsbos, een CO2-compensatiebos, boslandbouw of voedselbossen. Daarnaast kun je ook denken aan Ruimte voor Ruimte regelingen en natuurcompensatie. Het kunnen grote projecten zijn, maar ook met simpele aanpassingen in bestaande regelingen kun je al een verschil maken. Zo zou je inwoners verplicht kunnen stellen om een boom te compenseren bij het verlenen van een kapvergunning.

Genoeg mogelijkheden dus! Maar wellicht ook teveel? Dus: zie je door de bomen het bos niet meer of heb je hulp nodig bij de invulling en uitvoering van de Brabantse bossenstrategie? Wij denken graag met je mee.

Lees ook eens ons kennisartikel over het belang van vergroening in steden en dorpen of bekijk hier hoe je zelf al CO2 kunt compenseren met bomen