Doelstellingen van het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA

In 2015 is het Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof Huishoudelijk Afval (VANG-HHA) van start gegaan. Het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA is ontwikkeld om de nodige stappen te zetten naar een circulaire economie. De gemeenten in Nederland streven naar een daling van de hoeveelheid huishoudelijk restafval en een stijging van het percentage scheiden afval. De uiteindelijke doelen van het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA voor 2025 zijn maximale scheiding en een maximum van 30kg restafval per inwoner. Ook voor 2020 zijn ambities vastgesteld. Gemeenten streven voor het einde van dit jaar maximaal 100kg restafval per inwoner en een scheidingspercentage van 75%. Inmiddels naderen we het einde van 2020; een goed moment om eens te kijken hoe we ervoor staan.

De meest recente cijfers over huishoudelijk restafval stammen uit 2018. Deze laten zien dat 41 gemeenten (12%) op dat moment al onder de grens van 100kg huishoudelijk restafval zaten. Nog eens 74 gemeenten (21%) lagen in 2018 op koers met een hoeveelheid restafval tussen de 100 en 150 kilogram per inwoner.

Die andere doelstelling, minimaal 75% gescheiden huishoudelijk afval, werd in 2018 door meer gemeenten behaald. 65 gemeenten (18%) zaten in 2018 al op een scheidingspercentage van meer dan 75% en nog een 117 gemeenten (33%) behaalden een scheidingspercentage tussen de 65% en 75% (bron: Afvalmonitor)

De stand van zaken: een peiling van I&O Research

In het voorjaar van 2020 heeft I&O Research, in opdracht van VANG-HHA, een peiling uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten, met als doel een indruk te krijgen van de stand van zaken van het gemeentelijk beleid voor het Uitvoeringsprogramma VANG-HHA. De resultaten van deze peiling zijn begin oktober gepubliceerd.

De peiling van I&O Research onder 138 gemeenten, laat zien dat 4 op de 10 gemeenten verwachten aan het einde van dit jaar uit te komen op minder dan 100kg restafval per inwoner. De gemiddelde verwachting voor 2020 ligt op 130kg restafval per inwoner. Verder verwacht 38% van de gemeenten het minimum scheidingspercentage van 75% te halen. Gemiddeld verwachten gemeenten aan het einde van dit jaar een scheidingspercentage van 71% te halen.

In de enquête van I&O Research geven meer gemeenten aan hun eigen gestelde doelen naar verwachting niet op het beoogde moment te halen. Waar in 2018 nog meer dan 53% van de gemeenten aangaf hun eigen gestelde doelen binnen de tijd te behalen, is dat percentage nu gedaald tot 37%. Er is dus nog flink wat werk aan de winkel om de VANG-doelstelling van 30kg restafval per inwoner in 2025 te halen. Desondanks is goed om te zien dat 40% van de gemeenten de VANG-doelstellingen voor 2020 lijkt te gaan halen en dat verreweg de meeste gemeenten deze doelstellingen in de komende paar jaar ook zullen bereiken.

Heb jij hulp nodig met het opstellen van een effectief afval- of grondstoffenbeleid? Of juist bij het creëren van een gedragsverandering bij jouw inwoners? Bij Facet helpen we je graag!

Lees ook eens ons kennisartikel over ‘Het belang van blijvende aandacht voor de materialentransitie’.