Biodiversiteit vergroten met Subsidieregeling natuur

In Nederland is de biodiversiteit behoorlijk afgenomen. Waar in 1900 nog ongeveer 45% van alle oorspronkelijke biodiversiteit bestond, is dat nu nog maar 15%. Volgens het Planbureau van de Leefomgeving is het verlies aan biodiversiteit daarmee aanzienlijk groter dan elders in Europa en de wereld. Naast dat de Rijksoverheid hier programma’s voor heeft, helpt de provincie Noord-Brabant op verschillende manieren mee om het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan en de natuur te herstellen. Voor de aanleg en het herstel van kleine landschapselementen bestaat de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

De Subsidieregeling is bedoeld voor de aanleg van beplantingen met inheemse soorten en voor poelen, met als doel het behoud en herstel van biodiversiteit binnen de provincie Noord-Brabant. Door het aanleggen van beplanting te stimuleren kan de inheemse flora en fauna zich weer ontwikkelen, zodat de Europese doelstellingen kunnen worden gehaald en de biodiversiteit wordt bevorderd. Veel planten- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd, wereldwijd ruim 1.000.000, wat neerkomt op 12,5% van het totaal. De Subsidieregeling natuur Noord-Brabant heeft als doel dit tegen te gaan.

De subsidie bestaat uit veertien verschillende regelingen, waarvan er hieronder vijf zijn toegelicht:

 1. Herstel en behoud vennen
  Deze regeling is gericht op de uitvoering en onderzoek naar het behoud van vennen.
 1. Aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen
  Deze regeling betreft het aanleggen of aanpassen van faunavoorzieningen, zoals ecoducten of faunapassages.
 1. Ondernemen voor natuur
  Bij deze regeling gaat het over de aanleg van nieuwe natuur of het opstellen en uitvoeren van een businesscase gericht op het beheer van natuur, landschap en biodiversiteit.
 1. Leefgebied van de bij
  De regeling focust op de omschakeling naar een ecologisch wegbermbeheer of het verbeteren van het leefgebied van bijen op percelen met een agrarische bestemming.
 1. Versnelling herstel stikstof gevoelige Natura 2000-gebieden
  Deze regeling is gericht op boscompensatie, maatregelen ter verbetering van kwaliteit van natuurgebieden, of hydrologische maatregelen.

De bovenstaande voorbeelden zijn slechts een greep uit de vele mogelijkheden die de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant met zich meebrengt. Meer informatie over de subsidieregeling en een beschrijving van de overige regelingen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. Wil jij binnen jouw gemeente deze subsidieregeling aanvragen en de biodiversiteit behouden, maar weet je niet waar je moet beginnen? Facet heeft ervaring met het bieden van ondersteuning en de ontwikkeling van natuur- en biodiversiteitsbeleid en het aanvragen van subsidieregelingen. Interesse? Neem dan contact met ons op!