Vormgevers van de toekomst: In gesprek met Rob Bogman

Nicole Haas Adviseur
28 mei 2024

Facet deelt kennis binnen de expertisegebieden Wereld, Welzijn en Waarde. Dit doen we intern tijdens onze Facet Fridays, maar ook regelmatig met externe experts die binnen dit vakgebied actief zijn. Vandaag zijn we in gesprek met Rob Bogman, directeur VNO-NCW Co-creatie.

Waar zet jij je dagelijks voor in?

Voor het realiseren van een duurzame economie. Een economie die goed is voor bedrijven en in balans is met mens, dier en natuur. Daar zet ik me dagelijks voor in. We richten ons daarbij met name op bedrijventerreinen, omdat een groot deel van onze leden daar gevestigd is en veel opgaven en benodigde transities samenkomen. We werken toe naar een circulaire, duurzame economie. Ook in het kader van de energievoorziening. Daarnaast werken we aan vergroening van bedrijventerreinen: om de biodiversiteit te verhogen en hittestress en wateroverlast tegen te gaan.

Wat zijn voor jou de belangrijkste voorwaarden om hierin succesvol te kunnen zijn?

Als je met die inhoudelijke thema’s aan de slag wilt, is het heel belangrijk dat je sterke gebiedssamenwerkingen realiseert. Wat wij vaak zien is dat de aanwezigheid van parkmanagement op bedrijventerreinen daar al enorm aan bijdraagt. En het helpt nog meer als dit duurzaam gefinancierd parkmanagement is, bijvoorbeeld via een gemeentebreed ondernemersfonds. Hierdoor heeft een bedrijventerrein meer slagkracht, zowel qua mensen als qua middelen. Tegelijkertijd zien we dat het voor gemeenten van belang is om te investeren in goede gebiedssamenwerking op een bedrijventerrein. Door bijvoorbeeld een gebiedsteam op te richten dat samen met het Parkmanagementteam de opgaven op het bedrijventerrein aanpakt. Denk hierbij aan proactief bekijken hoe de ondergrond op het bedrijventerrein in elkaar zit. Waar is ruimte voor kabels en leidingen en waar niet? Waar in de openbare ruimte op het bedrijventerrein kan vergroend worden? Hoe kan het (toekomstige) groen op bedrijfspercelen hierop aansluiten? Wat betekent het vergunningstechnisch wanneer bedrijven gezamenlijk willen investeren in opslagcapaciteit?  Waar kan dit gerealiseerd worden? Op welke plek is ruimte voor een collectieve parkeergarage? Voor de snelheid van de realisatie maakt een dergelijke proactieve houding een wereld van verschil.

Wat zijn in jouw ogen de uitdagingen op de meer lange termijn?

Op de korte termijn is de uitdaging met name het energievraagstuk en proberen het hoofd te bieden aan de netcongestie. Dit kan alleen door een goede samenwerking. Als ik kijk naar de middellange termijn, dan zullen we bedrijventerreinen op een andere manier moeten gaan inrichten en transformeren. Wat je in feite ziet in Nederland is dat er op elke vierkante meter wel 5 ruimteclaims liggen. Extra natuur, ruimte om te wonen, extensivering van de landbouw, ruimte voor wateropvang- en berging en ja er is ook behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen zodat bestaande bedrijven kunnen groeien en er ruimte is voor nieuwe bedrijven. Tegelijkertijd beseffen wij ook dat in het licht van de strijd om de ruimte we naar de bestaande bedrijventerreinen moeten kijken. Dat zijn er circa 3.500 in Nederland.

Hoe kunnen we die locaties beter benutten? Denk aan hogere bedrijfsgebouwen. Of het vervangen van parkeerplaatsen op individuele bedrijfspercelen door een collectieve parkeergarage op het bedrijventerrein. Kijk bijvoorbeeld naar Eindhoven, waar bij het BIC (Brainport Industries Campus) een gezamenlijke parkeergarage is gerealiseerd. Dat zijn echt mooie voorbeelden van hoe het anders kan. Ook bij de High Tech Campus is er op soortgelijke wijze slim gekeken naar ruimtegebruik. Bij bestaande bedrijventerreinen zou je dat ook nog veel meer kunnen doen.

Waar raak jij door geïnspireerd? 

Ik raak echt geïnspireerd door drie dingen. Allereerst door de opgaven die we voor ons zien. Anderzijds door mijn overtuiging dat bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in staat zijn om opgaven samen op te pakken. Samen de schouders eronder zetten, ondanks mogelijke verschillende belangen en achtergrond. Verder kunnen nieuwe technologieën mij echt inspireren. Als je die slim inzet, krijgen we daardoor dingen beter van de grond. Ik zie het als een grote uitdaging om dit samen te versnellen. Bouw aan die collectieven zodat de beschikbare technologie en de financiële middelen – want die zijn er genoeg – sneller landen op de bedrijventerreinen.

 

Waar verbaas jij je wel eens over? 

Ik verbaas me echt over de verkokerde aanpak die we hanteren. Als je met mensen op een feestje praat, gebruiken we allemaal ons gezonde verstand en is snel duidelijk welke kant het op zou moeten. Maar als we dan weer op onze werkplek komen, dan zie je dat die verkokering heel erg aanwezig is. Daar zie ik noodzaak voor verandering. En ik begrijp dat we dat niet meteen voor elkaar krijgen. Het is belangrijk om rust en ruimte te creëren, zodat je onderwerpen op een slimme manier aan elkaar kunt koppelen. Op die manier kun je eigenlijk meer realiseren, maar het geheel tegelijkertijd wél hanteerbaar houden.

 

Waar zou Nederland in kunnen uitblinken? 

In potentie in de samenwerking. We zijn in Nederland van oudsher zo georganiseerd dat we elkaar makkelijk benaderen. In andere culturen zie je vaak een indirectere benaderingswijze. Daar zit volgens mij onze grootste kracht. Financieel en technologisch zijn we sowieso al goed georganiseerd. De uitdaging is nu om het laagdrempelige contact om te zetten in effectieve samenwerking. Daar zit volgens mij echt potentie om te kunnen uitblinken.

 

Dat sluit helemaal aan bij de slogan van Facet: “De toekomst vorm je samen”. Heb je daarin ook al voorbeelden van wat er goed gaat?

In Meierijstad heb je het Platform Ondernemen Meierijstad. Zij werken heel goed samen met het gemeentebestuur. Hierin zijn vanuit het bestuur van het POM koppels gevormd met het bestuur in de gemeente. De burgemeester werkt bijvoorbeeld heel nauw samen met de voorzitter van het POM. Zo zijn er niet alleen koppels gemaakt, maar merk je dat er door deze intensieve samenwerking ook echt dingen van de grond komen. Ik vind dat een heel krachtig voorbeeld van een publiek-private samenwerking, juist omdat de samenwerking organisatorisch is geborgd. Dat is echt inspirerend, ook voor andere bedrijventerreinen.

Ook samen toekomstbestendig worden?

Judith Baselmans Adviseur