Waalre kiest voor Diftar – een succes voor Facet

De gemeenteraad van Waalre heeft na een zorgvuldig proces ingestemd met een nieuw afvalsysteem. Bij Facet doen we het samen: Facetters Anne, Peter, Pascal, Willeke en Amber werkten de afgelopen jaren aan een advies en implementatieplan voor een nieuw afvalbeleid en brachten dit voorstel naar de raad. We blikken terug op het proces.

Van doelstelling naar uitvoering

Het begon allemaal met het vastleggen van een doelstelling: de gemeente Waalre committeerde zich aan de landelijke VANG-doelstelling (‘Van Afval Naar Grondstof’) van 100 kilogram restafval per inwoner per jaar, een verschil van 50 kilogram ten opzichte van de huidige situatie. Na meerdere vooronderzoeken heeft de gemeente Waalre op 14 december 2021 ingestemd met het raadsvoorstel voor een nieuw afvalinzamelsysteem!

Aanpak reductie hoeveelheid restafval

De eerste vraag was: hoe gaan we de hoeveelheid restafval verlagen? Is restafval wegbrengen in de plaats van aan huis inzamelen een optie, of inwoners laten betalen voor de hoeveelheid restafval die ze produceren? Om deze vragen te beantwoorden onderzocht Facet samen met een andere partij, De AfvalSpiegel, een aantal mogelijke varianten waarmee de doelstelling gerealiseerd kon worden. Facetter Peter was hierbij betrokken en zorgde voor de nodige inhoudelijke inbreng.

Toespitsing op Waalre

De resultaten van het variantenonderzoek gaven een goed startpunt, maar hoe nu verder? Om te bepalen welke variant het beste past bij de gemeente Waalre werden de inwoners geraadpleegd. Willeke was hier als projectleider bij betrokken en de uitvoering werd door De AfvalSpiegel verzorgd. Inwoners gaven via online sessies inbreng en het inwonerspanel werd geraadpleegd. Dit gaf Facet voldoende input om verder te gaan met het advies, uiteraard in goed overleg met de gemeente.

Van vooronderzoeken naar advies

Vanaf maart 2021 zorgde Facetter Anne als projectleider voor een planning richting de besluitvormende raadsvergadering en verzorgde de communicatie met de gemeente. De vooronderzoeken werden in deze fase gebundeld tot een onderbouwd adviesrapport met bijbehorende implementatie en aanzet tot een communicatiestrategie. Nieuwkomer Amber werd gelijk de uitdaging gegeven om dit rapport op te stellen en de projectleiding over te nemen gedurende het zwangerschapsverlof van Anne. Hierbij kon ze rekenen op de hulp van Facetter Pascal: hij kent de gemeente Waalre op zijn duimpje omdat hij daar al jaren de functie van beleidsadviseur duurzaamheid vervult. Op basis van de rapporten schreef hij het raadsvoorstel, dat nu is aangenomen!

Onze kijk op het proces

Tijdens zowel de onderzoekende fase als de fase van beleidsconstructie en de beleidsuitvoering is een goede interne en externe samenwerking cruciaal. Intern hebben we van onze kwaliteiten gebruik gemaakt en de juiste expertise en ervaring ingezet op de momenten die daarom vroegen. We hebben onze krachten op het gebied van inhoud, proces en ervaring gebundeld en dit is het eindresultaat. En daar zijn we erg trots op!